Một công ty con của SCIC đã thoái sạch vốn tại MBBank

0

Giao dịch được thực hiện từ ngày 18/12/2019 đến ngày 10/1/2020

Gửi phản hồi